සියලු ප්රවර්ග
ENEN

පුවත්

ප්‍රදර්ශන ප්‍රමාද නිවේදනය

වේලාව: 2020-11-13 පහර: 414

COVID-19 වසංගතය, සංචාරක සීමා කිරීම් සහ ලොව පුරා පවතින අවිනිශ්චිතතාවය හේතුවෙන්, EUROTIER 2020 සහ VIV ASIA 2021 2021 සුදුසු දිනය තුළ සාර්ථක අන්තර් කලාපීය ප්‍රදර්ශන සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එහි ප්‍රදර්ශන දින දර්ශනය වෙනස් කරයි.

As a leading manufacturer of feed trace elements in China, RECH CHEMICAL have participated in many international exhibitions.
At the right time, we are eager to meet with our customers again in the exhibition.

16EF9B60FA064D0589626A51998CEE5F

උණුසුම් කාණ්ඩ