എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

CONTACT us

റെക്ക് കെമിക്കൽ കോ

ബാലിക്സിയാങ്‌സി E1-12F NO.459, ഫ്യൂറോംഗ് റോഡ് ചാങ്‌ഷാ ഹുനാൻ ചൈന

86-731-85384092
86-731-85384093

[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]
[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

ADVISORY MESSAGE

സഹകരണത്തിനായി വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.