ប្រភេទទាំងអស់
EN

1604559981649674

ក្រុមហ៊ុនរីចគីមីខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិតនិងចែកចាយផលិតផលធាតុដានពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុធាតុដើមឧស្សាហកម្មអាហារូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិសុខភាពសត្វ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីចគីមីបានរីកចម្រើនទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបំផុតនៃថ្មម៉ាបសូដ្យូមស៊ុលហ្វាត។

Rech Chemical Co.Ltd has developed into a leading manufacturer of trace- element in China. We operate a worldwide business and complete service and logistics. Our mission is to supply high quality products to improve the health and performance of animals and plants.

Rech Chemical Co.Ltd is a very customer friendly company and believes in building quality long relationship with our clients by providing exceptional customer service that you can trust and rely upon.